Image Alt

Orzamentos

Orzamento 2017

O orzamento vixente para esta anualidade está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

Orzamento 2014

O orzamento vixente para esta anualidade está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

Orzamento 2012

O Orzamento Xeral do Concello de Valdoviño para o ano 2012 está prorrogado, co seguinte resumo xeral de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS
Capítulo Denominación Importe
Operacións correntes
1 Impostos directos 1.212.700,00 €
2 Impostos indirectos 50.000,00 €
3 Taxas, prezos públicos e outros ingresos 739.069,00 €
4 Transferencias correntes 2.010.678,51 €
5 Ingresos patrimoniais 83.967,73 €
Total operacións correntes 4.096.415,24 €
Operacións de capital
7 Transferencias de capital 319.468,55 €
8 Activos financeiros 20.000,00 €
9 Pasivos financeiros 455.887,08 €
Total operacións de capital 795.355,63 €
Total xeral de ingresos 4.891.770,87 €

 

ORZAMENTO DE GASTOS
Capítulo Denominación Importe
Operacións correntes
1 Gastos de persoal 1.158.223,87 €
2 Gastos en bens e servizos 2.683.209,00 €
3 Gastos financeiros 27.000,00 €
4 Transferencias correntes 81.842,50 €
Total operacións correntes 3.950.275,37 €
Operacións de capital
6 Inversións reais 860.995,50 €
7 Transferencias de capital 60.000,00 €
8 Activos financeiros 20.000,00 €
9 Pasivos financeiros 500,00 €
Total operacións de capital 941.495,50 €
Total xeral de gastos 4.891.770,87 €

Retribucións da corporación

Ningún cargo electo do Concello de Valdoviño recibe remuneración salarial (parcial ou completa), nin o alcalde nin os concelleiros.
As únicas retribucións dos membros da corporación son por asistencia ás sesións dos órganos colexiados dos que forman parte, coas seguintes contías:

  • Por asistencia a Plenos: 100 (cen) euros por sesión.
  • Por asistencia á Xunta de Goberno: 80 (oitenta) euros por sesión.
  • Por asistencia a Comisións informativas e Mesas de contratación: 55 (cincuenta e cinco) euros por Comisión e por Mesa.

Ademais aqueles membros da corporación que realicen comisións de servizo fóra do término municipal terán dereito a ser indemnizados mediante axudas de custo segundo o importe legalmente establecido, con dieta enteira (nos casos con pernocta) ou media dieta (noutros casos). Os gastos de viaxe polo uso de vehículo particular serán os legalmente indicados, mentres que no uso doutros medios indemnizarase co importe do billete ou pasaxe empregada.