Image Alt

Orzamentos

Orzamento 2017

O orzamento vixente para esta anualidade está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

Orzamento 2014

O orzamento vixente para esta anualidade está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

Orzamento 2012

O Orzamento Xeral do Concello de Valdoviño para o ano 2012 está prorrogado, co seguinte resumo xeral de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS
CapítuloDenominaciónImporte
Operacións correntes
1Impostos directos1.212.700,00 €
2Impostos indirectos50.000,00 €
3Taxas, prezos públicos e outros ingresos739.069,00 €
4Transferencias correntes2.010.678,51 €
5Ingresos patrimoniais83.967,73 €
Total operacións correntes4.096.415,24 €
Operacións de capital
7Transferencias de capital319.468,55 €
8Activos financeiros20.000,00 €
9Pasivos financeiros455.887,08 €
Total operacións de capital795.355,63 €
Total xeral de ingresos4.891.770,87 €

 

ORZAMENTO DE GASTOS
CapítuloDenominaciónImporte
Operacións correntes
1Gastos de persoal1.158.223,87 €
2Gastos en bens e servizos2.683.209,00 €
3Gastos financeiros27.000,00 €
4Transferencias correntes81.842,50 €
Total operacións correntes3.950.275,37 €
Operacións de capital
6Inversións reais860.995,50 €
7Transferencias de capital60.000,00 €
8Activos financeiros20.000,00 €
9Pasivos financeiros500,00 €
Total operacións de capital941.495,50 €
Total xeral de gastos4.891.770,87 €

Retribucións da corporación

Ningún cargo electo do Concello de Valdoviño recibe remuneración salarial (parcial ou completa), nin o alcalde nin os concelleiros.
As únicas retribucións dos membros da corporación son por asistencia ás sesións dos órganos colexiados dos que forman parte, coas seguintes contías:

  • Por asistencia a Plenos: 100 (cen) euros por sesión.
  • Por asistencia á Xunta de Goberno: 80 (oitenta) euros por sesión.
  • Por asistencia a Comisións informativas e Mesas de contratación: 55 (cincuenta e cinco) euros por Comisión e por Mesa.

Ademais aqueles membros da corporación que realicen comisións de servizo fóra do término municipal terán dereito a ser indemnizados mediante axudas de custo segundo o importe legalmente establecido, con dieta enteira (nos casos con pernocta) ou media dieta (noutros casos). Os gastos de viaxe polo uso de vehículo particular serán os legalmente indicados, mentres que no uso doutros medios indemnizarase co importe do billete ou pasaxe empregada.