Image Alt

Orzamentos

Orzamento 2023

O Orzamento Xeral do Concello de Valdoviño para o ano 2023 ten o seguinte resumo xeral de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS
Capítulo Denominación Importe
Operacións correntes
1 Impostos directos 1.652.644,84 €
2 Impostos indirectos 80.000,00 €
3 Taxas, prezos públicos e outros ingresos 812.600,00 €
4 Transferencias correntes 2.900.541,50 €
5 Ingresos patrimoniais 43.080,00 €
Total operacións correntes 5.489.586,34 €
Operacións de capital
7 Transferencias de capital
8 Activos financeiros 10.000,00 €
9 Pasivos financeiros
Total operacións de capital 10.000,00 €
Total xeral de ingresos 5.499.586,34 €

 

ORZAMENTO DE GASTOS
Capítulo Denominación Importe
Operacións correntes
1 Gastos de persoal 2.002.065,21 €
2 Gastos en bens e servizos 3.266.579,93 €
3 Gastos financeiros 3.751,20 €
4 Transferencias correntes 162.190,00 €
Total operacións correntes 5.434.586,34 €
Operacións de capital
6 Inversións reais 55.000,00 €
7 Transferencias de capital
8 Activos financeiros 10.000,00 €
9 Pasivos financeiros
Total operacións de capital 65.000,00 €
Total xeral de gastos 5.499.586,34 €

Orzamento anteriores

O orzamento vixente para 2023 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

O orzamento vixente para 2022 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

O orzamento vixente para 2021 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

O orzamento vixente para 2020 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

O orzamento vixente para 2019 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

O orzamento vixente para 2018 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

O orzamento vixente para 2017 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

O orzamento vixente para 2014 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.