Image Alt

Lexislación

O Concello de Valdoviño regúlase polas seguintes ordenanzas e normativas municipais, dispoñibles en lingua galega, agás naqueles casos en que o título vai en castelán.

Premendo sobre o título de cada unha delas accédese ao texto orixinal publicado na rede da Deputación da Coruña.

A modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras atópase en fase de información pública durante o prazo de 30 días a contar dende a súa publicación no BOP (15 de novembro). De seguido xúntanse o anuncio e o texto da ordenanza para posibles reclamacións, alegacións ou suxestións durante dito prazo:

Anuncio da aprobación inicial da modificación da ordenanza.

Texto da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.

 

Ademais, na seguinte listaxe ofrécese información sobre algúns trámites a maiores.

Ordenanzas: Impostos Obrigatorios

Ordenanzas: Taxas