Image Alt

Lexislación

O Concello de Valdoviño regúlase polas seguintes ordenanzas e normativas municipais, dispoñibles en lingua galega, agás naqueles casos en que o título vai en castelán.

Premendo sobre o título de cada unha delas accédese ao texto orixinal publicado na rede da Deputación da Coruña.

Á dereita da páxina inclúense os anuncios da aprobación inicial ou provisional de varias ordenanzas reguladoras.

As ordenanzas fiscais reguladoras da taxa polo outorgamento de licenzas e outros servizos urbanísticos e do imposto sobre construcións, instalacións e obras foron aprobadas provisionalmente no Pleno Municipal do 3 de decembro 20 e publicadas no BOP para información pública por prazo de 30 días. De seguido adxuntanse o seu texto para posibles reclamacións, alegacións ou suxestións durante dito prazo:

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas e outros servizos urbanísticos.

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.

 

Ademais, na seguinte listaxe ofrécese información sobre algúns trámites a maiores.

Ordenanzas: Impostos Obrigatorios

Ordenanzas: Taxas

Ordenanzas non fiscais