Image Alt

Lexislación

O Concello de Valdoviño regúlase polas seguintes ordenanzas e normativas municipais, dispoñibles en lingua galega, agás naqueles casos en que o título vai en castelán.

Premendo sobre o título de cada unha delas accédese ao texto orixinal publicado na rede da Deputación da Coruña.

Á dereita da páxina inclúese o anuncio da aprobación provisional da ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos do Concello de Valdoviño, expediente que se somete a información pública por 30 días, a partir da súa publicación no BOP.

Ademais, na seguinte listaxe ofrécese información sobre algúns trámites a maiores.

Ordenanzas: Impostos Obrigatorios

Ordenanzas: Taxas

Ordenanzas non fiscais