Image Alt

Lexislación

O Concello de Valdoviño regúlase polas seguintes ordenanzas e normativas municipais, dispoñibles en lingua galega, agás naqueles casos en que o título vai en castelán.

Premendo sobre o título de cada unha delas accédese ao texto orixinal publicado na rede da Deputación da Coruña.

A modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e a correspondente ao Imposto sobre Bens Inmobles atópanse en fase de información pública durante o prazo de 30 días a contar dende a súa publicación no BOP (26 de agosto). De seguido xúntanse os anuncios para posibles reclamacións, alegacións ou suxestións durante dito prazo:

Anuncio da aprobación inicial da modificación da Ordenanza do imposto de Vehículos sobre Tracción Mecánica

Anuncio da aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

 

Ademais, na seguinte listaxe ofrécese información sobre algúns trámites a maiores.

Ordenanzas: Impostos Obrigatorios

Ordenanzas: Taxas