Mensaxe de erro

 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls en menu_set_active_trail() (liña 2375 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/menu.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters en drupal_get_feeds() (liña 385 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (liña 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).

Axudas asistenciais individuais para os galegos no exterior

Data de inicio da convocatoria: 
martes, 22 Decembro, 2015
Obxecto: 

Normativa:
Resolución do 30 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2016.(DOG nº 237 do 14/12/2015)

Obxecto
Convocar axudas económicas individuais de carácter social para o ano 2016. Van dirixidas aos emigrantes de orixe galega que posúan a nacionalidade española e a determinados familiares, residentes nun país do estranxeiro no cal o estado español teña fixada unha base de cálculo para a prestación económica por ancianidade no ano 2015, que se atopen en situación de precariedade económica. Estas axudas, de carácter individual, extraordinario e non periódico, están destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia e a atención sociosanitaria.

Persoas beneficiarias:
 

Axudas e requisitos específicos:
Axudas por atoparse a unidade familiar en situación de precariedade:
Axudas por situación de dependencia, ou enfermidade grave do/da solicitante:
Axudas por situación de dependencia ou enfermidade moi grave no seo da unidade familiar.
Axudas por invalidez ou enfermidade permanente.
Axudas para a cobertura de medicamentos para enfermidades crónicas ou graves cando teñan un custo elevado:
Axudas para as mulleres que sufran violencia de xénero:
Axudas para paliar unha situación de desemprego na unidade ecoómica familiar:

Contía e natureza da axuda:
No suposto de axudas por atoparse a unidade familiar en situación de precariedade, o importe fixarase en función do nº de solicitudes e das dispoñibilidades orzamentarias. O importe das demáis axudas outorgarase en función da puntuación obtida ao aplicar os criterios de valoración.
Cando nunha mesma unidade económica familiar concorra máis dun beneficiario, a contía das axudas será minorada nun 70% excepto a de maior importe, agás a do suposto de maior gravidade. No caso de ser o mesmo suposto, minorarase a de menor puntuación, e , de ser a mesma, a de menor idade.
Cando o solicitante resida nun centro asistencial ou similar, a contía máxima da axuda non superará a diferenza entre o custo do centro e os ingresos do solicitante, sen superar do importe previsto na convocatoria.
As axudas teñen carácter persoal e intransferible e non orixinan ningún dereito subxectivo para os/as beneficiarios. Soamente se poderá conceder unha axuda por feito causante e cada solicitante soamente poderá pedir unha axuda por un único suposto.

Documentación:
Ademáis, para cada caso concreto achegarase a seguinte documentación:

Lugar de presentación:

Prazo de presentación:
Ata o 8 de febreiro de 2016.

  • Os/as emigrantes galegos/as residentes no exterior e os seus fillos, maiores de 18 anos que posúan a condición de galegos/as residentes no exterior. Terán a condición de persoas galegas residentes no exterior aquelas persoas emigrantes que teñan nacido en Galicia ou ben acrediten ter residido en Galicia de forma continuada durante dez anos con nacionalidade española, así como tamén os/as seus/súas fillos/as maiores de 18 anos que teñan nacionalidade española e que se encontren vinculados/as con calquera concello galego no censo electoral de residentes no exterior.
  • Os netos de emigrantes galegos, maiores de 18 anos, que teñan a condición de galegos residentes no exterior, que teñan nacionalidade española, que se atopen vinculados con calquera concello galego no censo electoral de residentes no exterior e acrediten un ano de residencia continuada en Galicia.
  • No caso de falecemento da persoa indicada no puntos 1 e 2, sempre e cando non transcorresen máis de 15 meses desde o falecemento, o seu cónxuxe viúvo/a, os fillos/as da persoa falecida, a parella de feito ou relación análoga, poderanse beneficiar,por unha única vez, das axudas por situación de dependencia ou enfermidade grave do solicitante.
  • Os fillos e netos de emigrantes galegos deberán ter a vinculación con Galicia, cando menos, cun ano de antigüidade.

  Requisitos xerais:

   1. Acreditar a condición de beneficiarios.
   2. Residir nun país estranxeiro en que o Estado español teña fixada unha base de cálculo para a prestación económica por ancianidade no ano anterior ao da convocatoria.
   3. Carecer de rendas, ingresos ou patrimonio suficientes:
    1. Cando os ingresos dos que dispoña a persoa interesada, ou se prevexa que vai dispoñer en cómputo anual, sexan iguais ou inferiores á base de cálculo da pensión asistencial por ancianidade establecida polo estado español para o país de residencia (sen prexuízo das contías específicas para as axudas para as situación de precariedade familiar e as axudas para paliar situación de desemprego) nas contías que se determinen para o 2016 para países iberoamericanos cos cales o Estado español non teña asinados convenios bilaterais en materia de seguridade social. No caso de residir nun país obxecto da convocatoria que non se atope entre os anteriores, o límite de ingresos será 1,2 veces a dita base de cálculo.
     Se a/o solicitante carece de rendas ou ingresos suficientes segundo o previsto nel, pero convive con outra ou outras persoas nunha mesma unidade económica familiar, a contía anterior virá determinada pola suma do límite máximo de ingresos persoais máis o resultado de multiplicar o 70 % da dita cifra polo número dos que convivan menos un. Consideraranse rendas ou ingresos computables todo tipo de rendas, mesmo as axudas públicas ou privadas, os bens ou dereitos de que dispoña anualmente a persoa beneficiaria ou a unidade económica familiar, derivados tanto do traballo coma do capital, así como calquera outro substitutivo daqueles.
     Entenderase como unidade económica familiar a integrada polo/a solicitante e, de ser o caso, o seu cónxuxe, parella de feito ou relación análoga, así como os fillos e parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción ata o 2º grao sempre que convivan o solicitante.
    2. Considerarase que existe patrimonio mobiliario suficiente cando na unidade económica familiar existan bens mobles cun valor superior ás contías da prestación económica por ancianidade establecida polo Estado español para o país de residencia en cómputo anual. Así mesmo, considerarase que existe patrimonio inmobiliario suficiente cando o valor patrimonial ou equivalente dos inmobles, na unidade económica familiar, agás a vivenda habitual, supere en 2,5 veces ás ditas contías.
   4. Non pertenceren a organizacións, comunidades ou institucións que polas súas regras ou estatutos estean obrigados a prestarlles asistencia.
   5. Cumprir os requisitos específicos establecidos para cada unha das axudas.
     • Ter 70 anos cumpridos.
     • Ter ingresos por calquera concepto da unidade económica familiar inferiores ao 25% da base de cálculo da prestación económica por ancianidade establecida polo estado para o ano 2016 no país de residencia.
     • Residir nun país iberoamericano co cal o Estado español non teña asinado convenios bilaterais en materia de Seguridade Social.
       • Atoparse o/a solicitante, en situación de dependencia que fagan necesarios coidados e asistencia por parte dunha terceira persoa.
       • Padecer o/a solicitante unha enfermidade grave e carecer da correspondente cobertura para o seu tratamento ou atención médica
         • Estar o seu cónxuxe ou persoa coa que manteña unha unión de feito ou relación análoga, ou os fillos nunha das seguintes situacións: 
         • Atoparse en situación de dependencia que fagan necesarios coidados e asistencia por parte dunha terceira persoa.
         • Padecer unha enfermidade moi grave e carecer da correspondente cobertura para o seu tratamento ou atención médica.
            • Ser maior de 18 anos e menor de 65 e atoparse o/a solicitante en situación de invalidez ou enfermidade permanente que o incapacite para o desenvolvemento de calquera tipo de actividade laboral.
              • Ter cumpridos 65 anos de idade.
              • Padeceren unha enfermidade crónica ou grave, que requira dun tratamento farmacolóxico de custo elevado e careza da correspondente cobertura  (gasto mensual do tratamento de polo menos un 6% da base de cálculo da pensión asistencial por ancianidade establecida para o país de residencia no 2016, en cómputo mensual).
                • Ser maior de idade ou emancipada.
                • Sufrir unha situación de violencia de xénero acreditada.
                  • Ser maior de 50 anos e menor de 65 anos.
                  • Os ingresos por calquera concepto da unidade económica familiar non poderán superar a metade da base de calculo da pensión asistencial por ancianidade establecida polo Estado para o exercicio de 2016 no país de residencia.
                   • Países que teñan asinados convenios en materia de seguridade social co Estado español:  contía da axuda entre 350 € e 800 €. Se o número de solicitudes admitidas fose tal que a contía individual por axuda resultase inferior a 350 €, denegaríanse aquelas solicitudes correspondentes ás persoas de menor idade ata acadar o dito mínimo de 350 €.
                   • Países que non teñan asinados convenios en materia de seguridade social co Estado español:  contía entre 150 € e 400 €. Se o número de solicitudes admitidas fose tal que a contía individual por axuda resultase inferior a 150 €, denegaríanse aquelas solicitudes correspondentes ás persoas de menor idade que solicitasen a axuda polo suposto do artigo 4 (axudas por encontrase a unidade familiar en situación de precariedade), ata acadar o dito mínimo de 150 €.
                   1. Solicitude e anexos  | Iniciar presentación na sede electrónica
                   2. Para os que posúan DNI español. autorización a S.X da Emigración para realizar a verificación telemática dos datos identificativos. Para o resto fotocopia do pasaporte español ou documento de identidade.
                   3. Acreditación documental da condición de galego residente no exterior.
                   4. Documentación acreditativa da convivencia familiar.
                   5. Libro de familia, se procede, ou certificado de matrimonio, da unión de feito ou relación análoga e do nacemento do resto de membros da unidade familiar.
                   6. No caso de separación legal ou divorcio, sentenza xudicial firme ou certificación rexistral.
                   7. No suposto dos desaparecidos ou falecidos como consecuencia das ditaduras militares, declaración oficial da desaparición ou falecemento e xustificante de terse producido como consecuencia das ditaduras.
                   8. Nos países nos que exista obriga de presentar a declaración da renda, copia da última declaración presentada ou certificación de non estar obrigado a presentala e xustificación de ingresos.
                   9. Nos países nos que non exista obriga de presentar declaración da renda certificación ou documento acreditativo dos ingresos, rendas ou pensións de calquera natureza, ou ben declaración responsable do solicitante de que ningún membro da unidade económica, incluído o interesado, percibe ingresos, rendas ou pensións de calquera natureza.
                   10. No caso de residir o solicitante nun centro asistencial, xustificante co custo mensual do mesmo.
                   11. Certificado catastral ou documentación similar en que consten os bens inmobles de que dispoñan os membros da unidade familiar.
                   12. Certificado oficial de defunción, no suposto de que a persoa solicitante de axuda sexa unha das persoas beneficiarias referidas no punto 3.
                   13. Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
                   14. Outros documentos acreditativos do estado de necesidade.
                   15. Os solicitantes que fosen beneficiarios do programa de axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior para o exercicio 2015 non terán que presentar a documentación das letras b), c), d), e), f) , sempre que presenten declaración responsable (anexo II)
                   • No caso de dependencia ou enfermidade grave: documento oficial en que se acredite o recoñecemento da dependencia ou enfermidade grave, emitido polo sistema público do país de residencia.Nos países en que este documento non se expedise certificado médico (anexo III) realizado polos servizos médicos dunha sociedade galega ou española que preste servizos na área de saúde. Cando non poida ser expedido por unha organización deste tipo poderá admitirse como válido un certificado médico expedido por calquera centro de saúde pública oficial do país de residencia, sempre no modelo anexo III.
                   • Para os casos de invalidez ou enfermidade permanente documento oficial en que se acredite o recoñecemento da invalidez ou enfermidade permanente, emitido polo sistema público do país de residencia. Nos países en que este documento non se expedise, certificado médico segundo o modelo normalizado do anexo IV nos mesmos termos que os descritos no punto anterior.
                   • Para os casos de cobertura de medicamentos para enfermidades crónicas ou graves: Certificado médico (anexo V) e xustificación dos gastos mensuais en medicinas aboados polo solicitante.(anexo VI).
                   • Para os casos de violencia de xénero, acreditación mediante sentenza, orde xudicial de protección, informe do Ministerio Fiscal ou informe socioambiental.
                   • Para os casos de paro xeneralizado na unidade familiar, xustificantes da situación de paro , con indicación de se é subsidiado ou non, do cabeza de familia e do seu cónxuxe, así como do resto dos membros da unidade familiar que estean nesa situación.
                  Fase de tramitación:
                  Prazo de solicitude/presentación: 

                  Ata o 8 de febreiro

                  Páxina: 
                  Servizos Sociais e Saúde