Mensaje de error

 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls en menu_set_active_trail() (línea 2375 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/menu.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters en drupal_get_feeds() (línea 385 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type int en element_children() (línea 6283 de /home/concellodevaldovino/.ftp-users/arquivo/includes/common.inc).

Cheque infantil

Data de inicio da convocatoria: 
Viernes, 25 Abril, 2014
Obxecto: 

Normativa:

Orde do 21 de abril de 2014 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 79 do 25/04/2014)

Obxecto:

Conceder axudas económicas para a atención de nenos/as de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos por un período máximo de 11 meses. Poderá eximirse do límite de idade os nenos con discapacidade física, psíquica ou sensorial susceptibles de integración, logo do equipo de orientación específico, dependente da Inspección de Educación.

Axudas:

A contía da axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de acordo co cadro seguinte, non podendo superar en ningún caso o custo da praza:

 

Tramo de renda per cápita

Atención educativa

Atención educativa
con comedor
Contía máxima
mensual de axuda
por praza
Contía máxima
mensual de axuda
por praza
Inferior ao 30% do IPREM

De 0 a 159,74 €

180,00 €

250,00 €

Entre 30% e < 50% do IPREM

De 159,75 a 266,25 €

180,00 € 233,00 €
Entre 50% e < 75% do IPREM De 266,26 a 399,37 € 147,00 € 200,00 €
Entre 75% e < 100% do IPREM

De 399,38 a 532,50 €

115,00 €

159,00 €

Entre 100% e < 125% do IPREM De 532,51 a 665,63 € 75,00 € 109,00 €
Entre 125% e < 150% do IPREM

De 665,64 a 798,76 €

55,00 €

74,00 €

Entre o 150% do IPREM e 1.000 € De 798,77 a 1.000 € 45,00 €

51,00 €

Superior a 1.000 €   45,00 €  

No caso de media xornada a contía da axuda reducirase nun 50%, segundo corresponda en función do tipo de asistencia (con ou sen comedor).

Considérase que as/os nenas/os con necesidades específicas de apoio educativo ocupan dúas prazas polo que o importe da axuda multiplícase por 2.

 

Persoas beneficiarias:

Familias residentes en Galicia que se atopen nos supostos seguintes:

 1. Renovación de praza: Terán preferencia aquelas persoas beneficiarias que tiveran recoñecida a axuda no curso anterior. Deberán cumprir os requisitos establecidos e renovar a praza do curso anterior.
 2. Novas solicitudes de praza: as persoas con responsabilidade sobre nenas/os de 0 a 3 anos:
 • Solicitantes de praza, nas modalidades de atención educativa ou atención educativa con comedor, en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos e que non resultaran adxudicatarios/as dunha delas por falta de prazas dispoñibles. Consideraranse solicitantes sempre que exercesen a opción polo programa cheque infantil na solicitude de praza, polo que non terán que presentar solicitude.
 • Solicitantes residentes en localidades onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos e desexen obter a axuda para unha praza nas modalidades de atención educativa ou atención educativa con comedor, nalgún centro privado existente no concello de residencia, noutro que sexa limítrofe ou ben no concello onde traballen as/os nais/pais ou titores legais. Neste suposto, deberán presentar a solicitude e a documentación correspondente

Requisitos das persoas beneficiarias e dos centros:

 • Ter unha/un nena/o a cargo nacida/o con posterioridade a 31 de decembro de 2011. No caso de nenos/as de integración poderá eximirse do cumprimento deste requisito.
 • Non dispoñer doutras axudas para igual ou análoga finalidade outorgadas por outros organismos ou institucións públicas.

Os centros a que acudan as persoas beneficiarias deberán contar coa autorización establecida no Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.

Renda per cápita:

 • Enténdese por renda per cápita mensual o resultado de dividir polo número de persoas que compoñen a unidade familiar o cociente resultante de dividir por doce a suma dos ingresos totais da unidade familiar: (suma dos ingresos totais da unidade familiar :12)/nº de persoas da unidade familiar.
 • Enténdese por unidade familiar a formada polos pais e fillos menores, maiores de 18 anos cun grao de discapacidade superior ao 33% ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada. No caso de familias monoparentais incrementarase nun 0,8 o nº real de membros que compoñen a unidade familiar. A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente en 31 de decembro do ano 2012.
 • Ten a consideración de ingresos a suma da parte xeral maila parte especial da base impoñible previas á aplicación do mínimo persoal e familiar do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Documentación:

Solicitude e anexos |  

 1. Renovación de praza: As persoas beneficiarias que no curso 2013/2014 obtiveran axuda do programa cheque infantil en continúen interesados na praza adxudicada no ano anterior, presentaran solicitude (anexo I), marcando a opción que corresponda, así como:
 • Declaración responsable de non percibir axudas para igual ou análoga finalidade ou, de ser o caso, relación das solicitadas (anexo I).
 • Xustificación de ingresos
 • Demais documentación no caso de producirse cambios nas circunstancias familiares.
 1. Nova solicitude de praza: As persoas interesadas residentes en localidades onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos,  presentarán anexo I, marcando a opción que corresponda. Achegarase a seguinte documentación:
 • No caso de nenas/os con necesidades específicas de apoio educativo, declaración responsable do/a solicitante (anexo V). De dispor del, informe do equipo de valoración e orientación da Consellería de Traballo e Benestar, servizos especializados de atención temperá da Administración local ou autonómica ou órganos competentes da Administración do Estado sobre a súa necesidade de integración.
 • Fotocopia cotexada ou dixitalizada do libro de familia ou documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 • Xustificación de ocupación ou de desemprego (no caso de persoas por conta allea: copia da última nómina, certificación de empresa ou vida laboral; no caso de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas: copia do último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social no réxime especial de traballadores autónomos ou da correspondente mutualidade, ou certificación de ser demandante de emprego con efectos do día anterior ao comezo do prazo de presentación de solicitudes).
 • Declaración responsable de non percibir axudas para igual ou análoga finalidade outorgadas por outras administracións públicas ou entidades privadas ou, de ser o caso, relación das solicitadas (anexo I).
 • Xustificación de ingresos.
 • Outros documentos, se procede, en que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo, ou ben informe dos servizos sociais do concello correspondente.
 • No caso de mulleres vítimas de violencia de xénero acreditación por medio de calquera dos seguintes documentos:
  -Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuña ou copia autenticada pola/o secretaria/o xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.
  -Sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
  -Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.
  -Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.
  -Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
  -Informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
  -Calquera outra forma establecida regulamentariamente.

Lugar de presentación:

Prazo de presentación:

Un mes a partir do seguinte á publicación da orde.

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Ata o 25 de maio

Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde