Orzamentos

As contas xerais do Concello durante os últimos anos están dispoñibles no Portal de transparencia.

 

Orzamento 2017

O orzamento vixente para esta anualidade está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

 

Orzamento 2014

O orzamento vixente para esta anualidade está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.

 

Orzamento 2012

O Orzamento Xeral do Concello de Valdoviño para o ano 2012 está prorrogado, co seguinte resumo xeral de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS
Capítulo Denominación Importe
Operacións correntes
1 Impostos directos 1.212.700,00 €
2 Impostos indirectos 50.000,00 €
3 Taxas, prezos públicos e outros ingresos

 

739.069,00 €
4 Transferencias correntes 2.010.678,51 €
5 Ingresos patrimoniais 83.967,73 €
Total operacións correntes 4.096.415,24 €
Operacións de capital
7 Transferencias de capital 319.468,55 €
8 Activos financeiros 20.000,00 €
9 Pasivos financeiros 455.887,08 €
Total operacións de capital 795.355,63 €
Total xeral de ingresos 4.891.770,87 €

 

ORZAMENTO DE GASTOS
Capítulo Denominación Importe
Operacións correntes
1 Gastos de persoal 1.158.223,87 €
2 Gastos en bens e servizos 2.683.209,00 €
3 Gastos financeiros 27.000,00 €
4 Transferencias correntes 81.842,50 €
Total operacións correntes 3.950.275,37 €
Operacións de capital
6 Inversións reais 860.995,50 €
7 Transferencias de capital 60.000,00 €
8 Activos financeiros 20.000,00 €
9 Pasivos financeiros 500,00 €
Total operacións de capital 941.495,50 €
Total xeral de gastos 4.891.770,87 €