Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Data: 
mércores, 3 Abril, 2013
Obxecto: 

Artigo 1. Obxecto
Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión da prestación familiar por fillo/a menor de tres anos así como a convocatoria destas axudas para o ano 2013.
Artigo 2. Persoas beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillos/as menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2013 (nacidos entre o 2.1.2010 e o 1.1.2013, inclusivos) e que, durante o ano 2011, nin elas nin ningún membro da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigados a iso.
No caso de fillos/as adoptados/as ou acollidos/as entre o 31 de decembro de 2011 e o 31 de decembro de 2012, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.
Artigo 6. Lugar e prazo para a presentación de solicitudes
1. O prazo de presentación das solicitudes será de corenta días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
 
VER DOCUMENTO ADXUNTO - DOG
 

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

1- 11 maio 2013

Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde