Entronque saneamento de Aviño a colector do Paraíso e saneamento a Casasnovas

Obxecto: 

Contratación das obras do Plan de Cooperación cos Concellos (PCC) 2008-2011: Traballos xerais de construción de conducións locais de auga e de saneamento, incluídas as obras auxiliares.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Empresas invitadas: 
Villasuso Construcción; José No Mantiñán Construcción e Excavaciones y Transportes Saavedra y López, S.L.
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
49.790,01 €
Data de publicación: 
martes, 11 Setembro, 2012
Prazo de execución: 
Seis meses.
Observacións: 
- Porcentaxe de subcontratación: máximo 60% do prezo de adxudicación.
- Sen publicidade obligatoria.
- Control de calidade interno e externo (cláusulas 12.I 2 1b.1 e 29 do prego).
Presentación de ofertas: 
Oito días naturais contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, nas oficinas da Casa do Concello (de 9 a 13, de luns a venres, e de 10 a 13 os sábados), coa documentación indicada e os requisitos esixidos na cláusula 12 do prego.
Clasificación do contratista: 
Non se esixe.
Garantía: 
Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.
Revisión de prezos: 
Non hai.
Taxas do contrato: 
A conta do adxudicatario, segundo se especifica no punto 28 do prego de cláusulas administrativas.
Acordo de adxudicación: 

A Xunta de Goberno Local do Concello de Valdoviño, en sesión ordinaria celebrada o día 21 de novembro de 2012, adoptou o seguinte acordo: Adxudicación de obras do PCC (Plan de Cooperación cos Concellos 2008-2011). Adxudicar a obra "Entronque saneamento de Aviño a colector Paraíso e saneamento a Casasnovas" á empresa Excavaciones Saavedra y López, S.L., polo prezo total de 48.700 euros, dos que 41.271,19 euros corresponden ao prezo sen IVE e 7.428,81 euros ao IVE e prazo de execución 2 meses, a contar dende o día seguinte ao da sinatura da acta de replanteo.