Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero

Data: 
luns, 28 Maio, 2012
Obxecto: 

Proporcionarlle apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero e facer valer o dereito recoñecido por sentenza xudicial ditada por xulgados e tribunais con sede en territorio galego ás indemnización previstas na lei galega.
 
Tipos de axudas:

  1. Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego -axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero-.
  2. Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou ás e aos menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacer a indemnización establecida no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Prazo de presentación:

  • Ata o 30 de novembro de 2012 para o caso das axudas.
  • Ata o 31 de outubro de 2012 para o caso das indemnizacións.

Máis información:
http://www.mulleresengalicia.es  | Tel.  981 95 76 99 |  vx.igualdade@xunta.es
Departamento de Servizos Sociais Comunitarios ou no teléfono 981487041- ext. 5

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

Ata o 30 de novembro

Páxina: 
Servizos Sociais e Saúde