Selección de traballador/a social interino/a e bolsa de emprego

Data: 
martes, 20 Novembro, 2018
Obxecto: 

É obxecto da presente convocatoria a selección polo procedemento de concurso-oposición dun/dunha traballador/a social encadrado/a na Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, pertencente ao subgrupo A2, para a execución dun programa de carácter temporal e duración determinada de conformidade cos artigos 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público e 23.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e segundo o disposto nas normas sinaladas no documento pdf adxunto.

Fase de tramitación:
Prazo de solicitude/presentación: 

10 días hábiles dende o seguinte á publicación no BOP

Páxina: 
Servicios Sociales y Salud