Licitación contrato administrativo especial para a explotación da Cafetería sita na praia da Frouxeira de Valdoviño

Obxecto: 

Explotación do servizo de cafetería sita na praia da Frouxeira de Valdoviño e mantemento dos aseos próximos á mesma e ó aparcamento central.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento (sen IVE): 
Orzamento mínimo: 500 euros €/MES
Data de publicación: 
martes, 27 Febreiro, 2018
Prazo de execución: 
Tres anos (prorrogable un ano)
Presentación de ofertas: 
Rexistro xeral de entrada do Concello de Valdoviño, de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres; ou outros previstos por lei no prazo de 15 DIAS NATURAIS, contado a partir do día seguinte ao da publicación no BOP
Clasificación do contratista: 
Non se esixe
Garantía: 
Definitiva.- 3.000 euros
Revisión de prezos: 
Anualmente e de acordo co punto 4 do prego de cláusulas administrativas particulares e o punto 12 do Anexo 1.- Cadro características contrato
Taxas do contrato: 
Importe máximo dos gastos de publicidade a costa do adxudicatario: 1.000 euros.
Mesa de contratación: 
Convocatoria de constitución da Mesa de Contratación: 12/04/2018 ás 10:30h.
Convocatoria da Mesa de Contratación: 24/04/2018 ás 10:00h (comprobación subsanación sobres A e apertura de sobres B)
Mesa de Contratación (24/04/2018): Proposta de contratación