Bonificación na cota de autónomos por atención a un familiar con discapacidade con necesidade de apoios intensos

Data: 
xoves, 9 Xullo, 2015
Obxecto: 

Os traballadores incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (REA) terán dereito, por un prazo de até doce meses, a unha bonificación do 100 % da cota de autónomos por ter ao seu cargo un familiar con parálise cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 % ou unha discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.
A situación de discapacidade con intensas necesidades de apoio ou supervisión deberá estar debidamente acreditada e o familiar non poderá desempeñar ningunha actividade retribuida.
Así o establece unha modificación normativa incluída no proxecto de Lei de mecanismo de segunda oportunidade, redución da carga financeira e outras medidas de orde social, que acaba de ser aprobado polo Congreso dos Deputados e que pasou ao Senado para continuar a súa tramitación.
Esta medida, exposta polo CERMI e asumida polos grupos parlamentarios do Congreso, diríxese a favorecer entre os traballadores autónomos a conciliación da vida profesional e familiar vinculada á contratación.
A aplicación desta nova bonificación estará condicionada á permanencia en alta no REA e á contratación dun traballador, a tempo completo ou parcial, que deberá manterse durante todo o período do seu goce.
Ademais da discapacidade, este mesmo beneficio esténdese ás situacións de dependencia e de coidado de menores de 7 anos a cargo do traballador autónomo.
Fonte: CERMI

 

Fase de tramitación: