Contratación obra Camiño Montefaro (Meirás) e outros

A Xunta de goberno local do Concello de Valdoviño en sesión do 26 de febrero de 2014, acordou o inicio do expediente de contratación da obra incluída no Plan de Mellora de camiños de titularidade municipal 2013-2014: “CAMIÑO MONTEFARO (PRIMEIRA ESQUERDA Ó PASAR COPAGRO) (MEIRÁS) E OUTROS".
 
A documentación técnica (proxecto obra) atopase nas oficinas municipais e no apartado correspondente da web: Contratación obra Camiño Montefaro (Meirás) e outros.
 
Rexerán para a contratación os Pregos de cláusulas administrativas particulares da Excma. Deputación Provincial publicados no BOP nº 103 de 1 de xuño de 2012 e o cadro de características do contrato e criterios de valoración aprobados pola Xunta de goberno e que constan na web municipal.
 
Valdoviño, 08 de marzo de 2014
 
O Alcalde,
José Antonio Vigo Lago