Lexislación

O Concello de Valdoviño regúlase polas seguintes ordenanzas e normativas municipais, dispoñibles en lingua galega, agás naqueles casos en que o título vai en castelán.
 
Premendo sobre o título de cada unha delas accédese ao texto orixinal publicado na rede da Deputación da Coruña.
 
Á dereita da páxina inclúese o anuncio da aprobación provisional da ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos do Concello de Valdoviño,  expediente que se somete a información pública por 30 días, a partir da súa publicación no BOP. 

Ordenanzas: Taxas

Ordenanzas non fiscais