Gestión del cámping municipal

Obxecto: 

Gestión indirecta en la modalidad de concesión del servicio público de cámping municipal y de los servicios auxiliares (contrato de gestión del servicio público en la modalidad de concesión pues el contratista asume asunción del riesgo derivado de la explotación del servicio), pero dicho contrato de gestión conlleva también la ejecución de una obra.
 
Todos los pliegos y documentación de la licitación están disponibles en la versión en gallego de la web.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
1.367.351,70€
Data de publicación: 
Viernes, 4 Agosto, 2017
Prazo de execución: 
Un mes dende a formalización do contrato para a presentación do proxecto técnico; o tempo determinado nese proxecto para a execución das obras. O inicio da explotación da actividade se poderá prolongar durante 10 anos.
Observacións: 
- Prezo do contrato: A retribución do adxudicatario será a equivalente aos ingresos por recadación das tarifas, que se recibirán directamente dos usuarios do servizo e dos ingresos que reciba pola explotación da zona comercial (segundo se especifica no prego). Canón anual fixo a aboar ao Concello: 11.967,98€/anuais, mellorable a alza polos licitadores nas súas ofertas.
- Capacidade e solvencia económica, financeira, técnica e profesional: Non precisa habilitación profesional específica. - Solvencia: Conforme aos pregos de cláusulas administrativas: punto 12 e Anexo 1 (punto 6.b)
Presentación de ofertas: 
15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP e; conforme ao punto 14.2 do prego de cláusulas administrativas.
Garantía: 
Definitiva: 5% [da estimación de ingresos recollida no proxecto de explotación, excluído o IVA (124.304,70) X 10 anos de duración do contrato, excluídas as posibles prórrogas)] = 62.152,35€
Revisión de prezos: 
Segundo o indicado no punto 2 do Anexo I do Prego de condicións.
Taxas do contrato: 
Gastos de licitación e outros custos.- Dacordo co punto 27 do prego de cláusulas administrativas lle corresponden ao contratista aboar os anuncios e outros gastos ocasionados con motivo dos actos preparatorios e de formalización do contrato.
Mesa de contratación: 
Se convoca la Mesa de contratación para el jueves 14 de septiembre a las 10 horas.
Nombramiento del Comité de expertos (11 de octubre de 2017)
2ª convocatoria de Mesa de Contratación (sobres "B") para el 30 de octubre a las 10:00 horas y acto público a las 10:30 horas.