Mantenimiento y conservación de instalaciones municipales en las playas

Obxecto: 

Contratación de la obra del PAS 2015 "Mantenimiento y conservación de instalaciones municipales existentes en las playas de A Frouxeira, O Río, O Rodo y Pantín".

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
76.797.74 euros.
Data de publicación: 
Lunes, 7 Noviembre, 2016
Prazo de execución: 
Tres meses.
Observacións: 
Gastos de anuncios por conta do adxudicatario ata un máximo de 1.000 euros (BOP e xornal).
Presentación de ofertas: 
13 días naturais contados dende o 8 de novembro, nas oficinas municipais ou en Correos (conforme ao indicado no prego de cláusulas administrativas)
Clasificación do contratista: 
Non se esixe.
Garantía: 
Definitiva do 5% do prezo de adxudicación, excluído o IVE.
Revisión de prezos: 
Non procede.
Taxas do contrato: 
Dirección e inspección de obra (1.600,06 euros) e coordinación de seguridade e saúde (533,35 euros).
Mesa de contratación: 
Constitución de la Mesa de contratación
Apertura de sobres C: 27 de abril a las 10:30 horas.
La Mesa de contratación deja pendiente la proposta de adjudicación, a la espera de justificación según lo indicado en el documento adjunto.