Reforzo e pavimentación dos camiños de Lodeiro, Lousada e Curuxeiras

Obxecto: 

Obra do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016 denominada: Reforzo e pavimentación dos camiños de Lodeiro, Lousada e Curuxeiras.

Tipo de procedemento:
Tipo de contrato:
Estado do procedemento:
Orzamento total: 
81.825,66 euros
Data de publicación: 
Viernes, 12 Agosto, 2016
Prazo de execución: 
Dous meses
Observacións: 
En todo caso o prazo de execución e xustificación das obras remata o 30 de setembro de 2016, polo que a dita contratación queda condicionada ao dito prazo e a concesión da prórroga por parte do organismo subvencionante.
Importe máximo dos gastos de publicidade de licitación por conta do contratista: máximo 1.000 euros anuncios publicados no BOP e no diario.
Presentación de ofertas: 
13 días naturais a contar dende o seguinte á publicación no BOP, no Rexistro Xeral do Concello.
Clasificación do contratista: 
Non se esixe
Garantía: 
Definitiva do 5% do importe de adxudicación.
Revisión de prezos: 
Non procede.
Taxas do contrato: 
Dirección e inspección de obra (1.704,82€) e coordinación de seguridade e saúde (568,27€).